+48 42 681 21 11, +48 571 332 204 sekretariat@liceummundurowe.pl

COVID-19

Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa na terenie Mundurowego Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi w związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zasady ogólne:

 • na terenie Szkoły zostały wywieszone : na drzwiach wejściowych oraz na tablicy informacyjnej przed sekretariatem; informacje o objawach zarażenia COVID-19; sposoby zapobiegania zakażeniu; nazwa, adres oraz nr tel. do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, najbliższego oddziału zakaźnego oraz nr tel. na infolinię NFZ; przy umywalkach- instrukcje mycia rąk; przy płynach dezynfekujących- instrukcje dezynfekowania rąk;
 • do szkoły przychodzą WYŁĄCZNIE osoby zdrowe, nie mające kontaktu w przeciągu ostatnich dwóch tygodni z osobami zakażonymi lub przebywającymi na kwarantannie ( jeżeli w trakcie zajęć uczeń lub nauczyciel zacznie wykazywać objawy COVID-19 (duszności, suchy kaszel, podwyższona temperatura), szkoła niezwłocznie informuje rodziców (w przypadku uczniów), stację sanitarno- epidemiologiczną oraz służby sanitarne (na przyjazd służb medycznych ww osoba przebywa w specjalnie wyznaczonym miejscu przez Szkołę – pokój pielęgniarki);
 • na terenie Szkoły (na I i II piętrze) znajdują się dwa osobne pojemniki, do których należy wyrzucać zużyte maseczki ochronne i rękawiczki;
 • w okresie jesiennym i wiosennym (kiedy temperatura na zewnątrz na to pozwala) wszystkie drzwi na terenie Szkoły są otwarte;
 • na terenie Szkoły obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk (płyny znajdują się przy głównym wejściu, w holu na pierwszym piętrze oraz w każdej sali dydaktycznej) oraz częste mycie rąk;
 • w trakcie zajęć lekcyjnych ,tj. w godzinach 8.00.-15.30., na teren Szkoły nie wchodzi żadna osoba z zewnątrz. Dla Rodziców zaleca się telefoniczny lub mailowy kontakt z Dyrekcją Szkoły, Sekretariatem, Wychowawcami lub pozostałymi Nauczycielami. W nagłych przypadkach Rodzic może spotkać się z wyżej wymienionymi osobami, po uprzednim umówieniu spotkania drogą telefoniczną (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych);
 • wszystkie osoby przebywające na terenie Szkoły unikają dotykania ust, nosa czy oczu; zasłaniają w odpowiedni sposób usta i nos przy kichaniu i kasłaniu;
 • uczniowie oraz pracownicy Szkoły w drodze do szkoły i ze szkoły korzystają z maseczek; uczniowie zdejmują je dopiero po zajęciu przez nich miejsca we wskazanej do zajęć sali;
 • w Sekretariacie Szkoły może przebywać TYLKO JEDNA osoba (reszta zainteresowanych czeka NIE w przedsionku Sekretariatu tylko przed); zaleca się ograniczenie korzystania z kserokopiarki (materiały do druku należy przesyłać na adres mailowy Sekretariatu najpóźniej dzień przed zajęciami, na które będą one potrzebne);
 • pracownik Szkoły, gdy zachoruje, ma obowiązek niezwłocznie przekazać tę informację swojemu przełożonemu, zgłosić się do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub do najbliższego oddziału zakaźnego (osoby, które miały kontakt z chorym podczas zajęć lub w Szkole idą na przymusową kwarantannę);
 • gdy zachoruje uczeń, jego rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Szkołę, zgłosić się do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub do najbliższego oddziału zakaźnego (osoby, które miały kontakt z chorym podczas zajęć lub w Szkole idą na przymusową kwarantannę);
 • jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (pokój pielęgniarki), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • każdy pracownik zobowiązany jest po przyjściu do Szkoły, udać się do Sekretariatu w celu pomiaru temperatury.

Organizacja zajęć w Szkole

 • do Szkoły pracownicy oraz uczniowie przychodzą punktualnie na godziny rozpoczynające zajęcia;
 • jeśli pogoda na to pozwala, okno w Sali powinno być otwarte; ewentualnie wskazane jest wietrzenie sali co godzinę;
 • uczniowie korzystają TYLKO ze swoich przyborów i podręczników, które mogą znajdować się na ławce lub w tornistrze; nie pożyczają ich od kolegów czy nauczyciela;
 • w trakcie przerw uczniowie nie przebywają na korytarzu w grupach, tylko udają się na kolejne zajęcia (wyjątek-korzystanie z toalety), dyżur nad uczniami pełni nauczyciel, który jest opiekunem sali ;
 • uczniowie unikają skupisk, nie rozchodzą się po Szkole, z toalet korzystają jedynie w przerwie (nie wszyscy jednocześnie!!!);
 • uczniowie, którzy zakończyli zajęcia, niezwłocznie opuszczają teren Szkoły; obowiązuje zakaz przebywania na terenie Szkoły w celu czekania na kolegów;
 • przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować po każdych zajęciach (nauczyciele wychowania fizycznego);
 • w sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć (personel sprzątający);
 • w okresie jesiennym i wiosennym zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz pobyt na świeżym powietrzu w czasie przerw;
 • podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, sportowych, edukacji specjalistycznych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe;
 • w roku szkolnym 2020/2021 jest zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych (wyjątek stanowią wyjścia związane z edukacjami specjalistycznymi).