Zamawiający EDU FORCE Sp. z o.o., ul. Klaretyńska 9, 91-117 Łódź zawiadamia, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego z dnia 23.10.2017 r., którego przedmiotem jest zakup sprzętu TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla placówki systemu oświaty, dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej w dniu 02.11.2017 r. przez Profesjonalna Opieka Informatyczna Michał Szefler, z siedzibą 91-335 Łódź, ul. Prożka 28/9 cena 102 164,00 PLN.

 

Uzasadnieniem wyboru jest fakt, że oferta spełnia wszelkie wymogi zapytania ofertowego oraz uzyskała najwyższą ocenę w kryterium oceny oferty.
 

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 03-11-2017
Nazwa zamawiającego
EDU FORCE SP. Z O.O. / MUNDUROWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁODZI
Numer ogłoszenia
1063563
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 03.11.2017 godz. 23.59.
a. 2. Ofertę należy złożyć w biurze projektu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00 na adres: EDU FORCE sp.z. o.o. ul. Klaretyńska 9, 91-117 Łódź
2. Ofertę można złożyć osobiście w biurze projektu.
3. Decyduje data złożenia oferty.
4. Oferty, które Zamawiający otrzyma po terminie określonym w pkt. VII. 1 niniejszego zapytania ofertowego nie zostaną otwarte i rozpatrzone.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, zaadresowanej kopercie z dopiskiem: Oferta – Projekt „Kierunek przyszłość" zakup sprzętu TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
tomasz.braun@liceummundurowe.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tomasz Braun
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
501224574
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Tablica multimedialna wraz z projektorem – 1 sztuka
2. Projektor mulitedialny sufitowy - 1 sztuka.
3. projektor mulitimedialny przenośny – 1 sztuka
4. laptop dla nauczycieli j. angielskiego wraz z oprogramowaniem – 2 sztuki
5. laptop dla nauczyciela informatyki z oprogramowaniem – 1 sztuka
6. ekran ścienny do projektora multimedialnego – 1 sztuka -
7. ekran przenośny do projektora multimedialnego – 1 sztuka
8. sieciowe urządzenie wielofunkcyjne współpracujące z komputerem, umożliwiające drukowanie, kopiowanie, skanowanie – 1 sztuka
9. laptopy dla uczniów wraz z oprogramowaniem – 20 sztuk -
10 - NAS serwer – 1 sztuka -
11. – Router - 1 sztuka -
12. switch – 1 sztuka -
13. AccessPoint - 7 sztuk -
14. UPS do pracowni informatycznej – 13 sztuk -
15. Pendrive - pamięć przenośna - 268 sztuk
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Sprzęt IT
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: ul. Klaretyńska 9, 91-117 Łódź
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup sprzętu TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla placówki systemu oświaty.
Przedmiot zamówienia:
1. Tablica multimedialna wraz z projektorem – 1 sztuka
2. Projektor mulitedialny sufitowy - 1 sztuka.
3. projektor mulitimedialny przenośny – 1 sztuka
4. laptop dla nauczycieli j. angielskiego wraz z oprogramowaniem – 2 sztuki
5. laptop dla nauczyciela informatyki z oprogramowaniem – 1 sztuka
6. ekran ścienny do projektora multimedialnego – 1 sztuka -
7. ekran przenośny do projektora multimedialnego – 1 sztuka
8. sieciowe urządzenie wielofunkcyjne współpracujące z komputerem, umożliwiające drukowanie, kopiowanie, skanowanie – 1 sztuka
9. laptopy dla uczniów wraz z oprogramowaniem – 20 sztuk -
10 - NAS serwer – 1 sztuka -
11. – Router - 1 sztuka -
12. switch – 1 sztuka -
13. AccessPoint - 7 sztuk -
14. UPS do pracowni informatycznej – 13 sztuk -
15. Pendrive - pamięć przenośna - 268 sztuk
Kod CPV
30000000-9
Nazwa kodu CPV
Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 03.11.2017 godz. 23.59.
a. 2. Ofertę należy złożyć w biurze projektu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00 na adres: EDU FORCE sp.z. o.o. ul. Klaretyńska 9, 91-117 Łódź
2. Ofertę można złożyć osobiście w biurze projektu.
3. Decyduje data złożenia oferty.
4. Oferty, które Zamawiający otrzyma po terminie określonym w pkt. VII. 1 niniejszego zapytania ofertowego nie zostaną otwarte i rozpatrzone.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, zaadresowanej kopercie z dopiskiem: Oferta – Projekt „Kierunek przyszłość" zakup sprzętu TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
6. Otwarcie ofert nastąpi 06.11.2017 r. godz. 15.00
7. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 14.11.2017 r.
Załączniki dostępne na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1063563 :

1) umowa
2) zapytanie ofertowe+oświadczenie

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert: tj. cena – waga 100 % - liczba punktów możliwych do otrzymania wg kryterium – 100 pkt
2. Punktacja kryterium oceny ofert obliczona zostanie w następujący sposób:

a) Ilość punktów w kryterium „cena” obliczana będzie wg. następujących poniżej określonych zasad:

Najniższa cena brutto spośród badanych ofert
Ilość uzyskanych punktów (C) = ---------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena brutto badanej oferty
gdzie:
C – oznacza cenę
 Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt.
 Wynik działania wykonanego wg. powyższego wzoru zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku
 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów spośród wszystkich nieodrzuconych ofert.


O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej www. Liceummundurowe.pl oraz w Bazie Konkurencyjności.
Zamawiający (beneficjent)
Nazwa
EDU FORCE SP. Z O.O. / MUNDUROWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁODZI
Adres

Klaretyńska 9

91-117 Łódź

łódzkie , Łódź
Numer telefonu
42 68 12 111
Fax
42 68 12 111
NIP
7251876377
Tytuł projektu
"Kierunek przyszłość"
Numer projektu
RPLD.11.01.02-10-B041/16-00
 

Pliki do pobrania

Kontakt

adres szkoły: ul. Klaretyńska 9, 91-117 Łódź

tel / fax: +48 42 681 21 11, kom: 571-332-204

sekretariat@liceummundurowe.pl